کوپلر شبکه

کوپلر شبکه رابط بین کابل های شبکه است. شما می توانید برای افزایش طول کابل های شبکه خود از کوپلر استفاده نمایید.