اسپلیتر 1:2 فیبر نوری

از اسپلیتر فیبر نوری در پروژه های FTTX استفاده می شود.

با استفاده از اسپلیترهای فیبر نوری است که دستگاه سوئیچ مرکزی جی پان (OLT) می تواند به مود های ONT مشترکین متصل شود.

اسپلیتر فیبر قطعه ای پسیو و ساده است که یک سیگنال نوری را به n قسمت تقسیم کرده و شدت سیگنال را به 1/n تضعیف می کند.

بعنوان مثال، اگر 16 کاربر داشته باشیم، یک سیگنال نوری از OLT توسط فیبر نوری به نزدیکی محل مشترکین رسیده و وارد اسپلیتر 1:16 می شود و به 16 قسمت تقسیم شده و هر کدام از مشترکین یک سیگنال با شدت 1/16 دریافت خواهند کرد.